slideshow_1 slideshow_2 slideshow_3
1 2 3
PROMOCJA TRWA
JESZCZE TYLKO 2 TYGODNIE
   
Przetargi remontowe
Radom, dnia 17-02-2017r.

ZAPYTANIE O CENĘ NA WYKONANIE PIĘCIOLETNICH (WRAZ Z ROCZNYMI) KONTROLI TECHNICZNYCH BUDYNKÓW I OBIEKTÓW MIESZKALNYCH I OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W ZAKRESIE PRZEPISÓW art. 62. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. PRAWO BUDOWLANE.Zgodnie z Regulaminem Pisemnego Przetargu Ofert na Zlecenie Wykonywania Robót i Usług w Spółdzielni Mieszkaniowej Gołębiów II im. Ignacego Paderewskiego z siedzibą w Radomiu przy ul. Paderewskiego 9 ogłasza zapytanie o cenę na wykonanie rocznych kontroli stanu technicznego budynków i obiektów małej architektury, będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Gołębiów II w zakresie konstrukcyjnej, instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej i ogólnobudowlanej z kontrolami w lokalach mieszkalnych i usługowych. Kontrolą objęte są 22 budynki mieszkalne - wielolokalowe oraz 4 place zabaw.

W przypadku nieruchomości budowlanej przy ul. Paderewskiego 9, kontrola techniczna roczna zostanie wykonana dwukrotnie (wiosną i jesienią).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na wykonanie kontroli technicznych budynków” w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej GOŁĘBIÓW II przy ul. Paderewskiego 9 w Radomiu do dnia 17 marca 2017r. do godziny 10:00.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 marca 2017r. o godzinie 10:30 w Sali Narad. Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela: Robert Trafisz dostępny pod numerem telefonu: 48.383.07.43

Dane budynków do przetargu

 


 

Radom, dnia 17-02-2017r.

PRZETARG NA KOMPLEKSOWY REMONT CIĄGÓW PIESZYCH

Zgodnie z Regulaminem Pisemnego Przetargu Ofert na Zlecenie Wykonywania Robót i Usług w Spółdzielni Mieszkaniowej Gołębiów II w Radomiu z siedzibą przy ul. Paderewskiego 9, p. II, §5, p. 1, Zarząd ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowego remontu ciągów pieszych, jezdnych, parkingu i likwidacji placu zabaw.

Osobą wyznaczoną do kontaktów z oferentami jest Paweł Tomaszewski, z którym można kontaktować się telefonicznie pod numerem 48.383.07.43 lub osobiście w siedzibie spółdzielni.

Oferty należy składać w jednej kopercie na całość robót lub w rozbiciu na poszczególne zadania na formularzu ofertowym. według zasad wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferent zobowiązany jest także do wpłaty wadium określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które po podpisaniu umowy będzie stanowić zabezpieczenie należytego wykonania umowy, a po jej zrealizowaniu stanowić będzie kaucję gwarancyjną.

Konto Spółdzielni, na które należy opłacić wadium:

PKO BP/O Radom: 37 1020 4317 0000 5402 0231 0829

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KOMPLEKSOWE WYKONANIE REMONTU CIĄGÓW PIESZYCH, JEZDNYCH, PARKINGU I LIKWIDACJI PLACU ZABAW, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GOŁĘBIÓW II W RADOMIU………(Wpisać zadanie)” prosimy składać w siedzibie Spółdzielni do dnia 20.03.2017r. do godz. 10.00.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.03.2017r. o godzinie 10.30 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej GOŁĘBIÓW II.

UWAGA! W związku ze zmianą przepisów VAT od 01.01.2017 r. dotyczących usług budowlanych, prosimy o składanie ofert z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 


 

Radom, dnia 27-01-2017r.

Przetarg nieograniczony na kompleksową termomodernizację

Zgodnie z Regulaminem Zlecania Dostaw i Usług Spółdzielni Mieszkaniowej GOŁĘBIÓW II w Radomiu z siedzibą przy ul. Paderewskiego 9, p. III, §5. p. 1, Zarząd ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków, podzielonych na 5 zadań:
 • Paderewskiego 9
 • Piwnika 5
 • Hallera 15
 • Hallera 17
 • Hallera 19
Osobą wyznaczoną do kontaktów z oferentami jest Paweł Tomaszewski, z którym można kontaktować się telefonicznie pod numerem 48.383.07.43 lub osobiście w siedzibie spółdzielni.

Warunkiem przystąpienia do przetargu i złożeniem oferty, oferent zobligowany jest do pobrania specyfikacji i przedmiarów na każdy z budynków za odpłatnością 123,00 zł, słownie (sto dwadzieścia trzy złote) płatną na rachunek spółdzielni.

Oferty należy składać na każdy z budynków osobno według zasad wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pobranej dla każdego z budynków.

Oferent zobowiązany jest także do wpłaty wadium określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które po podpisaniu umowy będzie stanowić zabezpieczenie należytego wykonania umowy, a po jej zrealizowaniu stanowić będzie kaucję gwarancyjną.

Konto Spółdzielni, na które należy opłacić specyfikację oraz wadium.

PKO BP/O Radom: 37 1020 4317 0000 5402 0231 0829

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „OFERTA NA WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU…(Wpisać zadanie)” prosimy składać w siedzibie Spółdzielni dnia 03.02.2017 r. do godz 10.00.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.02.2017 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej GOŁĘBIÓW II.

UWAGA! W związku ze zmianą przepisów VAT od 01.01.2017 r. dotyczących usług budowlanych, prosimy o składanie ofert z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

 


 

Radom, dnia 19-01-2017r.

ZAPYTANIE O CENĘ NA WYKONANIE WYMIANY GŁÓWNYCH I POŚREDNICH TABLIC ZASILAJĄCYCH Z MONTAŻEM BEZPIECZNIKÓW

Zgodnie z Regulaminem Pisemnego Przetargu Ofert na Zlecenie Wykonania Robót i Usług w Spółdzielni Mieszkaniowej GOŁĘBIÓW II, §5, p.2, Zarząd ogłasza zapytanie o cenę na wykonanie wymiany głównych i pośrednich tablic zasilających – lokatorskich.

Zamawiający

Spółdzielnia Mieszkaniowa GOŁĘBIOW II im. Ignacego Paderewskiego, ul. Paderewskiego 9, 26-600 Radom, nr tel.: 48.383.07.43 lub 44, e-mail: sekretariat@smgolebiow2.radom.pl

Przedmiot zamówienia

Wymiana dotyczy demontażu istniejących tablic z bezpiecznikami topikowymi wraz z ich gniazdami znajdujących się w tablicach rozdzielczych w piwnicach i tablicach w klatkach schodowych. Materiały należy wywieźć z terenu Spółdzielni i zutylizować.
W tablicach należy zamontować bezpieczniki typu „S” wraz z listwami przyłączeniowymi w zamykanych obudowach. Na istniejącej instalacji zasilającej wraz z opisem. Preferowane materiały firm LEGRAND lub EATON.

Lokalizacja robót

Wymiana bezpieczników w głównych tablicach zasilających i pośrednich lokatorskich obejmuje następujące budynki:

Piwnika 5 – 4 szt. tablice główne, 40 szt. tablice lokatorskie
Paderewskiego 16 – 3 szt. tablice główne, 30 szt. tablice lokatorskie
Paderewskiego 18 – 1 szt. tablica główna, 10 szt. tablic lokatorskich.

Warunki i zakres prac objętych zapytaniem

 1. Każdy z oferentów przed złożeniem oferty powinien zapoznać się z lokalizacją i zakresem robót w miejscu, gdzie będą wykonywane prace remontowe.  
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia zakresu zamówienia.  
 3. Oferent zobowiązany jest do wykonania i złożeniu wraz z ofertą szczegółowego harmonogramu prac.  
 4. Zamawiający wymaga od oferenta pisemnego udzielenia gwarancji wykonanych robót na okres 36 miesięcy. Gwarancja zacznie obowiązywać od momentu pisemnego protokołu odbioru robót.
Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na wymiany głównych i pośrednich tablic zasilających z montażem bezpieczników” w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej GOŁĘBIÓW II przy ul. Paderewskiego 9 w Radomiu, do dnia 6 lutego 2017r. do godziny 10:30.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 lutego 2017r. o godzinie 11:00 w Sali Narad. Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela: Paweł Tomaszewski dostępny pod numerem telefonu: 48.383.07.43

Postanowienia końcowe

Złożenie oferty przez oferenta jest jednocześnie wyrażeniem zgody na akceptację warunków niniejszego zapytania o cenę.

 


 

 
Radom, dnia 16-01-2017r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE OŚWIETLENIA TYPU LED W KLATKACH SCHODOWYCH

Zgodnie z Regulaminem Pisemnego Przetargu Ofert na Zlecenie Wykonania Robót i Usług w Spółdzielni Mieszkaniowej GOŁĘBIÓW II, §5, p. 1, Zarząd ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę oświetlenia w klatkach schodowych zgodnie z załączoną specyfikacją.
 
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na wykonanie wymiany oświetlenia w klatkach schodowych” w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej GOŁĘBIÓW II przy ul. Paderewskiego 9 w Radomiu, do dnia 30 stycznia 2017r. do godziny 10:30.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 stycznia 2017r. o godzinie 11:00 w Sali Narad. Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela: Paweł Tomaszewski dostępny pod numerem telefonu: 48.383.07.43.

Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaRadom, dnia 29-12-2016r.

Przetarg nieograniczony na kompleksową termomodernizację

Zgodnie z Regulaminem Zlecania Dostaw i Usług Spółdzielni Mieszkaniowej GOŁĘBIÓW II w Radomiu z siedzibą przy ul. Paderewskiego 9, p. III, §5. p. 1, Zarząd ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków, podzielonych na 5 zadań:
 • Paderewskiego 9
 • Piwnika 5
 • Hallera 15
 • Hallera 17
 • Hallera 19
Osobą wyznaczoną do kontaktów z oferentami jest Paweł Tomaszewski, z którym można kontaktować się telefonicznie pod numerem 48.383.07.43 lub osobiście w siedzibie spółdzielni.

Warunkiem przystąpienia do przetargu i złożeniem oferty, oferent zobligowany jest do pobrania specyfikacji i przedmiarów na każdy z budynków za odpłatnością 123,00 zł, słownie (sto dwadzieścia trzy złote) płatną na rachunek spółdzielni.

Oferty należy składać na każdy z budynków osobno według zasad wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pobranej dla każdego z budynków.

Zobowiązany jest także do wpłaty wadium w wysokości 10 000,00 zł, słownie (dziesięć tysięcy złotych) za każde zadanie osobno, na konto spółdzielni, które przy podpisaniu umowy będzie stanowić zabezpieczenie należytego wykonania umowy, a po jej zrealizowaniu stanowić będzie kaucję gwarancyjną.

Konto Spółdzielni, na które należy opłacić specyfikację oraz wadium.

PKO BP/O Radom: 37 1020 4317 0000 5402 0231 0829

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „OFERTA NA WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU…(Wpisać zadanie)” prosimy składać w siedzibie Spółdzielni dnia 09.01.2017 r. do godz 12.00.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.01.2017 r. o godzinie 12.30 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej GOŁĘBIÓW II.

UWAGA! W związku ze zmianą przepisów VAT od 01.01.2017 r. dotyczących usług budowlanych, prosimy o składanie ofert z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

 
Radom, dnia 20-06-2016r.

Przetarg na malowania klatek schodowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Gołębiów II” w Radomiu


Zgodnie z zapisem III, §5, punkt 1 Regulaminu Zlecenia Dostaw i Usług Spółdzielni Mieszkaniowej Gołębiów II z siedzibą w Radomiu przy ul. Paderewskiego 9, Zarząd informuje, że przedmiotem zamówienia jest wykonanie malowania klatek schodowych w budynkach mieszkalnych.

Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa GOŁĘBIÓW II z siedzibą w Radomiu przy ul. Paderewskiego 9.

Usługa polega na wykonaniu malowania klatek schodowych w budynkach przy ul. Paderewskiego: 6, 8, 10, 22 22A, 22B, 22C.

Oferenci zobowiązani są do sporządzenia wizji lokalnej w/w obiektach oraz sporządzenia szczegółowego przedmiaru ścian i balustrad i elementów towarzyszących. Ofertę należy przygotować w rozbiciu na dwa sposoby. 1 sposób - malowanie metodą natryskową, 2 sposób – malowanie metodą tradycyjną, tj. farby olejne i emulsyjne. Kolorystykę ścian i elementów stalowych usługodawca ustali z oferentem na etapie ostatecznego wyboru wykonawcy przed podpisaniem umowy.

I) Zakres czynności
a) Przed przystąpieniem do realizacji usługi, Oferent zobowiązany jest do opracowania harmonogramu robót.
O terminie przeprowadzenia robót malarskich należy powiadomić zarządcę nieruchomości z tygodniowym wyprzedzeniem i spisaniem protokołu wprowadzenia na obiekty.

b) Pracownicy Wykonawcy winni posiadać wszelkie uprawnienia i aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy, solennie przestrzegając obowiązujące przepisy BHP.

c) Prace budowlane należy przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i BHP.

Zadanie
Roboty polegają na szczegółowym zapoznaniu i obmiarze obiektów. Przed rozpoczęciem malowania należy powierzchnie ścian, odkuć odparzające tynki i fragmenty farb, zaszpachlować nierówności powstałe w wyniku ubytków. Całość zagruntować emulsją gruntującą, głęboko penetrującą. Na przygotowane powierzchnie ścian nanieść farby według wytycznych (malowanie metodą natryskową lub tradycyjną). Malowanie obejmuje również ościeża okien. Cokoły i boki schodów, drzwi administracyjne t.j. suszarnie, pralnie itp. należy pomalować farbami olejnymi. Wszystkie elementy stalowe, takie jak balustrady, skrzynki , elementy maskujące pokryć należy farbami olejnymi po ówczesnym ich przygotowaniu poprzez: oczyszczenie z brudu i rdzy, przymocowania do ścian elementów odstających.
Malowanie obejmuje całe klatki schodowe. W przypadku budynków Paderewskiego: 6, 8, 10 od wejść do piwnic do ostatniej kondygnacji. Budynki Paderewskiego: 22, 22A, 22B, 22C od wejść do piwnic po ostatnie kondygnacje włącznie z szybami windowymi, które stanowią integralną część klatek schodowych, znajdujące się poniżej parteru budynków. Malowanie obejmuje także malowanie wiatrołapów wewnątrz i z zewnątrz.

Przed przystąpieniem do prac wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wszystkich drzwi lokatorskich, okien i włączników. Za wszelkie uszkodzenia odpowiedzialność będzie spoczywać na wykonawcy

II) Ocena ofert
Zamawiający przyjmuje trzy kryteria oceny oferty.
80% cena oferty
10% gwarancja na wykonane roboty
10% referencje

III) Wadium
Zamawiający określa na wszystkie zadania wadium w wysokości 5 000 zł, słownie (pięć tysięcy złotych).
Wadium będzie stanowić kaucję gwarancję na czas trwania gwarancji udzielonej przez oferenta lub oferentów na roboty malarskie.

IV) Odbiór wykonanych robót
Roboty zostaną odebrane po komisyjnym odbiorze technicznym. Żeby jednak dokonać odbioru, Wykonawca lub Wykonawcy zobowiązani są przedstawić w formie pisemnej zakończenie robót składając stosowne pismo na dziennik w sekretariacie Spółdzielni.

V) Składanie ofert
Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej GOŁĘBIÓW II w Radomiu przy ul. Paderewskiego 9 w sekretariacie do dnia 11 lipca 2016 r. do godziny 10:50.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 lipca 2016 r. o godzinie 11:00.
Oferty winny być złożone w zamkniętych kopertach z dopiskiem „OFERTA NA WYKONANIE MALOWANIA KLATEK SCHODOWYCH”.
Koperty niepodpisane w/w zapisem oraz wysłane pocztą elektroniczną nie zostaną uwzględnione przez Zamawiającego i zostaną odrzucone.Radom, dnia 31-05-2016r.

Zapytanie o cenę na wymianę okien klatkowych w budynku Sempołowskiej 2

Zgodnie z zapisem III, §5, punkt 3 Regulaminu Zlecenia Dostaw i Usług Spółdzielni Mieszkaniowej Gołębiów II z siedzibą w Radomiu przy ul. Paderewskiego 9, Zarząd informuje, że przedmiotem zamówienia dostawa i montaż okien klatkowych w ilości 20 szt. Okna w kolorze białym RAL 9016 o rozmiarach w świetle (od ościeża do ościeża) 150 cm x 84 cm, trzykomorowe, dwuszybowe, rozwiewno-uchylne otwierane klamką od góry z zainstalowanymi nawiewnikami na skrzydłach.

Stare okna należy wymontować z ościeży, wywieźć i zutylizować. Nowe okna należy zamontować na uchwytach blachowych kotwionych do muru. Po wypoziomowaniu i i zamocowaniu okien, dookoła należy zabezpieczyć i ocieplić szczeliny pianką poliuretanową. Następnie odciąć nadmiar utwardzonej pianki, wyprowadzić glify masą szpachlową wraz z narożnikami. Całość obróbki murarskiej zabezpieczyć emulsją gruntującą i pomalować farbami w kolorach ze stanu pierwotnego. Przed robotami należy zabezpieczyć klatki schodowe przed nadmiernym zabrudzeniem. Po zakończeniu prac budowlanych należy posprzątać miejsce.

Przed przystąpieniem do złożenia oferty należy zapoznać się obiektem i wykonać dokładny przedmiar okien.

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „DOSTAWA I MONTAŻ OKIEN KLATKOWYCH” należy składać do dnia 15 czerwca 2016 r. do godziny 10:50 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej GOŁĘBIÓW II w Radomiu. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi tym samym dniu o godzinie 11:00 w siedzibie Spółdzielni.


 
Radom, dnia 31-05-2016r.

Warunki przetargu na malowania klatek schodowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Gołębiów II” w Radomiu


Zgodnie z zapisem III, §5, punkt 1 Regulaminu Zlecenia Dostaw i Usług Spółdzielni Mieszkaniowej Gołębiów II z siedzibą w Radomiu przy ul. Paderewskiego 9, Zarząd informuje, że przedmiotem zamówienia jest wykonanie malowania klatek schodowych w budynkach mieszkalnych.

Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa GOŁĘBIÓW II z siedzibą w Radomiu przy ul. Paderewskiego 9.

Usługa polega na wykonaniu malowania klatek schodowych w budynkach przy ul. Paderewskiego: 6, 8, 10, 22 22A, 22B, 22C.

Oferenci zobowiązani są do sporządzenia wizji lokalnej w/w obiektach oraz sporządzenia szczegółowego przedmiaru ścian i balustrad i elementów towarzyszących. Ofertę należy przygotować w rozbiciu na dwa sposoby. 1 sposób - malowanie metodą natryskową, 2 sposób – malowanie metodą tradycyjną, tj. farby olejne i emulsyjne. Kolorystykę ścian i elementów stalowych usługodawca ustali z oferentem na etapie ostatecznego wyboru wykonawcy przed podpisaniem umowy.

I) Zakres czynności
a) Przed przystąpieniem do realizacji usługi, Oferent zobowiązany jest do opracowania harmonogramu robót.
O terminie przeprowadzenia robót malarskich należy powiadomić zarządcę nieruchomości z tygodniowym wyprzedzeniem i spisaniem protokołu wprowadzenia na obiekty.

b) Pracownicy Wykonawcy winni posiadać wszelkie uprawnienia i aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy, solennie przestrzegając obowiązujące przepisy BHP.

c) Prace budowlane należy przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i BHP.

Zadanie
Roboty polegają na szczegółowym zapoznaniu i obmiarze obiektów. Przed rozpoczęciem malowania należy powierzchnie ścian, odkuć odparzające tynki i fragmenty farb, zaszpachlować nierówności powstałe w wyniku ubytków. Całość zagruntować emulsją gruntującą, głęboko penetrującą. Na przygotowane powierzchnie ścian nanieść farby według wytycznych (malowanie metodą natryskową lub tradycyjną). Malowanie obejmuje również ościeża okien. Cokoły i boki schodów, drzwi administracyjne t.j. suszarnie, pralnie itp. należy pomalować farbami olejnymi. Wszystkie elementy stalowe, takie jak balustrady, skrzynki , elementy maskujące pokryć należy farbami olejnymi po ówczesnym ich przygotowaniu poprzez: oczyszczenie z brudu i rdzy, przymocowania do ścian elementów odstających.
Malowanie obejmuje całe klatki schodowe. W przypadku budynków Paderewskiego: 6, 8, 10 od wejść do piwnic do ostatniej kondygnacji. Budynki Paderewskiego: 22, 22A, 22B, 22C od wejść do piwnic po ostatnie kondygnacje włącznie z szybami windowymi, które stanowią integralną część klatek schodowych, znajdujące się poniżej parteru budynków. Malowanie obejmuje także malowanie wiatrołapów wewnątrz i z zewnątrz.

Przed przystąpieniem do prac wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wszystkich drzwi lokatorskich, okien i włączników. Za wszelkie uszkodzenia odpowiedzialność będzie spoczywać na wykonawcy

II) Ocena ofert
Zamawiający przyjmuje trzy kryteria oceny oferty.
80% cena oferty
10% gwarancja na wykonane roboty
10% referencje

III) Wadium
Zamawiający określa na wszystkie zadania wadium w wysokości 5 000 zł, słownie (pięć tysięcy złotych).
Wadium będzie stanowić kaucję gwarancję na czas trwania gwarancji udzielonej przez oferenta lub oferentów na roboty malarskie.

IV) Odbiór wykonanych robót
Roboty zostaną odebrane po komisyjnym odbiorze technicznym. Żeby jednak dokonać odbioru, Wykonawca lub Wykonawcy zobowiązani są przedstawić w formie pisemnej zakończenie robót składając stosowne pismo na dziennik w sekretariacie Spółdzielni.

V) Składanie ofert
Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej GOŁĘBIÓW II w Radomiu przy ul. Paderewskiego 9 w sekretariacie do dnia 15 czerwca 2016 r. do godziny 10:50.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 czerwca 2016 r. o godzinie 11:00.
Oferty winny być złożone w zamkniętych kopertach z dopiskiem „OFERTA NA WYKONANIE MALOWANIA KLATEK SCHODOWYCH”.
Koperty niepodpisane w/w zapisem oraz wysłane pocztą elektroniczną nie zostaną uwzględnione przez Zamawiającego i zostaną odrzucone.Radom, dnia 10-05-2016r.

Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie rocznej kontroli instalacji gazowych


Opis zamówienia.

Zgodnie z zapisem III, §5, punkt 1 Regulaminu Zlecenia Dostaw i Usług Spółdzielni Mieszkaniowej Gołębiów II z siedzibą w Radomiu przy ul. Paderewskiego 9, Zarząd informuje, że przedmiotem zamówienia jest wykonanie rocznych kontroli okresowych stanu technicznego instalacji gazowych w 22. budynkach położonych w zasobach spółdzielni.

Zakres kontroli

 1. Instalacje gazowe i urządzenia w lokalach mieszkalnych.
 2. Instalacje gazowe i urządzenia w lokalach użytkowych.
 3. Instalacje gazowe w częściach wspólnych, tj. korytarzach i pomieszczeniach piwnicznych.
 4. Przyłącza gazowe i zawory (kurki) główne.
 5. Usunięcie drobnych nieszczelności w częściach wspólnych budynków.
Wymogi dotyczące dokumentacji pokontrolnej
 1. Sporządzenie protokołów z kontroli instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych i użytkowych, potwierdzonych podpisem właściciela lub najemcy kontrolowanego lokalu (jeden egzemplarz dla właściciela lub najemcy lokalu i jeden egzemplarz dla zarządcy budynku).  
 2. Pisemne zgłoszenie do zarządcy budynku, w którym występuje rozszczelnienie instalacji gazowych w częściach wspólnych i lokalach.  
 3. Sporządzenie zestawień zbiorczych dla poszczególnych budynków wykonania kontroli gazowych.  
 4. Wyznaczenie nowych terminów kontroli dla lokali, do których dostęp był niemożliwy.  
 5. Sporządzenie protokołów z napraw drobnych nieszczelności w częściach wspólnych budynków.
Dane oferenta i wymagania
 1. Wypis Ewidencji Działalności Gospodarczej lub KRS.
 2. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON.
 3. Zaświadczenie nadania numeru NIP.
 4. Świadectwa kwalifikacji osoby przeprowadzającej kontrole.
 5. Świadectwa sprawdzenia detektora gazu.
 6. Referencje.
Wszystkie przedstawione dokumenty powyżej należy złożyć jako kopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ROCZNA KONTROLA INSTALACJI GAZOWYCH” należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej GOŁĘBIÓW II w Radomiu przy ul. Paderewskiego 9 do dnia 19 maja 2016 r. do godziny 10:30. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 11:00.


Dane budynków do przetargu 
Radom, dnia 29-03-2016r.

ZAPYTANIE O CENĘ NA WYKONANIE ROCZNYCH KONTROLI TECHNICZNYCH BUDYNKÓW I OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W ZAKRESIE PRZEPISÓW art. 62. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. PRAWO BUDOWLANE.

Zgodnie z Regulaminem zlecenia dostaw i usług SMGII, zapis III, §5, punkt 3, Spółdzielnia Mieszkaniowa Gołębiów II im. Ignacego Paderewskiego z siedzibą w Radomiu przy ul. Paderewskiego 9 ogłasza zapytanie o cenę na wykonanie rocznych kontroli stanu technicznego budynków i obiektów małej architektury, będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Gołębiów II. Kontrolą objęte są 22 budynki mieszkalne - wielolokalowe oraz 4 place zabaw.

W przypadku nieruchomości budowlanej przy ul. Paderewskiego 9, kontrola techniczna zostanie wykonana dwukrotnie (wiosną i jesienią).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na wykonanie kontroli technicznych budynków” w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej GOŁĘBIÓW II przy ul. Paderewskiego 9 w Radomiu, w sekretariacie do dnia 15 kwietnia 2016 r. do godziny 10:00.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 kwietnia 2016 r. o godzinie 10:30 w Sali Narad. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają: Robert Trafisz i Włodzimierz Domański pod numerem telefonu: 48 383 07 44Radom, dnia 16-03-2016r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWY REMONT CIĄGÓW PIESZO-JEZDNYCH

Zgodnie z Regulaminem Zlecania Dostaw i Usług Spółdzielni Mieszkaniowej GOŁĘBIÓW II, p. III, §5. p. 1, Zarząd zaprasza do złożenia oferty na wykonanie kompleksowego remontu ciągów pieszych przy budynkach: Paderewskiego 10, Paderewskiego 20, Paderewskiego 22, Paderewskiego 22A i Hallera 19.

Dokumentację i warunki przetargu na dokonanie kapitalnego remontu ciągów można pobrać w Administracji osiedla w Radomiu przy ul. Paderewskiego 9.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z zakresem robót na obiektach. Osobami wyznaczonymi do kontaktu z oferentami są Panowie: Włodzimierz Domański i Robert Trafisz z którymi można się kontaktować pod numerem telefonu: 48.383.07.43 wew. 25

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „OFERTA NA WYKONANIE KOMPLEKSOWEGO REMONTU CIĄGÓW PIESZYCH I PARKINGU” prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej GOŁĘBIÓW II w Radomiu przy ul. Paderewskiego 9 do dnia 8 kwietnia 2016 r. do godziny 10:00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 kwietnia 2016 r. o godzinie 11:00Radom, dnia 24-02-2016r.

ZAPYTANIE O CENĘ NA WYMIANĘ TABLIC ELEKTRYCZNYCH ORAZ WYMIANĘ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH 

Zgodnie z Regulaminem Zlecania Dostaw i Usług Spółdzielni Mieszkaniowej GOŁĘBIÓW II, p. III, §5. p. 3, Zarząd zaprasza do złożenia oferty na: 

Zadanie nr 1:

Wymianę elektrycznych tablic pośrednich w na piętrach budynków:
Paderewskiego 12 - 30 szt., 
Piwnika 1 - 30 szt. 

Zadanie nr 2:

Wymianę głównych tablic elektrycznych w pomieszczeniach piwnic budynków: 
Paderewskiego 12 - 3 szt., 
Piwnika 1 - 2 szt. 

Zadanie nr 3:

Wymianę oświetlenia klatek schodowych na oprawy LED w budynkach:
Paderewskiego 22 - 13 szt. w tym 2 szt. z czujnikiem ruchu.
Paderewskiego 22A - 13 szt. w tym 2 szt. z czujnikiem ruchu.
Paderewskiego 22B - 13 szt. w tym 2 szt. z czujnikiem ruchu.
Paderewskiego 22C – 13 szt. w tym 2 szt. z czujnikiem ruchu. 

Zamawiający: 

Spółdzielnia Mieszkaniowa GOŁĘBIÓW II, ul. Paderewskiego 9, 26-600 Radom, tel. 48. 383.07.43. Osobą wyznaczoną do kontaktów są PanowieWłodzimierz Domański i Robert Trafisz, nr tel. 48.383.07.43 wew. 25 

Przedmiot zamówienia:

Zadania nr 1 i nr 2: Wymiana głównych tablic oraz tablic pośrednich w szafach elektrycznych na bezpieczniki automatyczne typu „S” wraz z listwami przyłączeniowymi w obudowach (skrzynkach) zamykanych. 

Zadanie nr 3: Wymiana opraw na oprawy plafonowe LED - 7 Wat sterowane włącznikami jednobiegunowymi w ilości 52 szt. w tym 8 szt. oprawy plafonowe LED - 7 Wat z czujnikami ruchu 

W ofercie należy podać materiał wykorzystany do instalacji i ceny ryczałtowe brutto za poszczególne zadania tj. za Zadanie nr 1, Zadanie nr 2, Zadanie nr 3. 

Warunki i zakres prac objętych zapytaniem o cenę

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia zakresu zamówienia.
 2. Wykonawcę zobowiązuje się do wykonania i złożenia kosztorysu wykonanych robót.  
 3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy pisemnej gwarancji jakości wykonanych robót na okres 3 lat. Gwarancja będzie obowiązywać od momentu końcowego odbioru prac.  
 4. Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty do szczegółowej wizji urządzeń elektrycznych zakwalifikowanych do wymiany na terenie w/w obiektów.
Termin wykonania zamówienia 

Termin realizacji robót zostanie ustalony indywidualnie z Wykonawcą Działem 

Miejsce i termin złożenia oferty


Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na wymianę tablic elektrycznych” w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej GOŁĘBIÓW II przy ul. Paderewskiego 9 Radomiu w sekretariacie do dnia 14 marca 2016 r. do godziny 10:00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:00 w Sali Narad.Radom, dnia 24-02-2016r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE ROCZNYCH KONTROLI TECHNICZNYCH BUDYNKÓW I OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY


Zgodnie z Regulaminem zlecenia dostaw i usług SMGII, zapis III, §6, punkt 1, Spółdzielnia Mieszkaniowa Gołębiów II im. Ignacego Paderewskiego z siedzibą w Radomiu przy ul. Paderewskiego 9, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie rocznych kontroli stanu technicznego budynków i obiektów małej architektury, będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Gołębiów II. Kontrolą objęte są 22 budynki mieszkalne - wielolokalowe oraz 3 place zabaw.

W przypadku nieruchomości budowlanej przy ul. Paderewskiego 9, kontrola techniczna zostanie wykonana dwukrotnie (wiosenna i jesienna).

Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na wykonanie kontroli technicznych budynków” w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej GOŁĘBIÓW II przy ul. Paderewskiego 9 Radomiu w sekretariacie do dnia 18 marca 2016 r. do godziny 10:00.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 marca 2016 r. o godzinie 11:00 w Sali Narad. Dokumentację dotyczącą przetargu wraz z SIWZ można pobierać w Dziale Administracji SM.

Szczegółowych informacji w zakresie dokumentacji udzielają: Robert Trafisz i Włodzimierz Domański pod numerem telefonu: 48.383.07.44

  Zestawienie budynków osiedla