slideshow_1 slideshow_2 slideshow_3
1 2 3
PROMOCJA TRWA
JESZCZE TYLKO 2 TYGODNIE
   
O Spółdzielni
O powstaniu i działalności Spółdzielni Mieszkaniowej "Gołębiów II"

7 czerwca 2008r. przedstawiciele członków na Zebraniu Przedstawicieli Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej podjęli uchwałę nr. 10/2008 o podziale Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Mocą tej uchwały, Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Józefa Grzecznarowskiego uległa podziałowi w ten sposób, że z jej wydzielonej części - "Osiedla Gołębiów II" została utworzona nowa spółdzielnia mieszkaniowa pod nazwą "Spółdzielnia Mieszkaniowa Gołębiów II".
Zebranie Przedstawicieli ustaliło również dzień podziału Spółdzielni na 31.12.2007r.
W ślad za powyższą uchwałą, na dzień 09 lipca 2008r. zostało zwołane Zebranie Przedstawicieli Członków Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przechodzących do nowo powstałej spółdzielni, które:
 1. Przyjęło pełną nazwę dla nowej spółdzielni: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Gołębiów II" Im. Ignacego Paderewskiego
 2. Uchwaliło statut Spółdzielni Mieszkaniowej "Gołębiów II"
 3. Uchwaliło regulamin Rady Nadzorczej,
 4. Wybrało Radę Nadzorczą Spółdzielni, w składzie:
 • Marek Gadziński,
 • Andrzej Kowalczyk,
 • Józef Kowalczyk,
 • Ryszard Krzyżak,
 • Małgorzata Mitek,
 • Zbigniew Rychel,
 • Jolanta Wróbel.
Następnie Rada Nadzorcza na swym posiedzeniu w dniu 22 lipca 2008 r. dokonała wyboru Zarządu Spółdzielni, powołując na stanowisko:
 1. Prezesa Zarządu - mgr Stanisława Wójcika,
 2. Wiceprezesa Zarządu - inż. Roberta Trafisza.
Zarząd w dniu 29 lipca 2008r. złożył w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru wniosek o rejestrację Spółdzielni.

W dniu 06 stycznia 2009r. Sąd Rejestrowy wydał postanowienie o rejestracji Spółdzielni i nowo powstała Spółdzielnia Mieszkaniowa "Gołębiów II" im. Ignacego Paderewskiego w Radomiu została wpisana do Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000321085 otrzymując z tym momentem osobowość prawną (postanowienie o wpisie do rejestru)

Od 22.06.2008 do 25.06.2010r. obowiązki Wiceprezesa pełnił inż. Robert Trafisz.

Uchwała Nr 24/2010 Rady Nadzorczej z dnia 06.07.2010r. oddelegowała z funkcji zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zbigniewa Rychela do pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 06.07.2010r. do 15.01.2011r.

W dniu 26.11.2010r. Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym odwołało z funkcji członków Rady Nadzorczej:
 • Mitek Małgorzatę,
 • Wróbel Jolantę,
 • Andrzeja Kowalczyka (Uchwała Nr 17/2010).
Nastąpiły wybory uzupełniające trzech kandydatów i dwóch zastępców do Rady Nadzorczej (na mocy uchwały nr 26/2010 z dnia 26.11.2010r.)

W wyniku tajnego głosowania do Rady zostali powołani:
 • Jan Siwiec
 • Piotr Wólczyński
 • Adam Taraś
 • Waldemar Pawelec - zastępca członka rady
 • Henryk Amanowicz - zastępca członka rady
Walne Zgromadzenie z dnia 26.11.2010r. uzupełniło Radę Nadzorczą w n/w osobach:
 • Jaśkiewicz Stanisław - przewodniczący
 • Siwiec Jan - zastępca przewodniczącego
 • Marcula Dorota - sekretarz
 • Gadziński Marek - przewodniczący komisji GZM
 • Taraś Adam - przewodniczący komisji Rewizyjnej
 • Wólczyński Piotr - członek zarządu
oraz dwóch zastępców w osobach:
 • Amanowicz Henryk
 • Pawelec Waldemar

Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 01.12.2010r.

Uchwała Nr 22/2011 z dnia 01.03.2011r. Rady Nadzorczej dotyczy zrzeczenia się z mandatu z funkcji przewodniczącego Pana Jaśkiewicza Stanisława.

Uchwała Nr 23/2011 z dnia 08.03.2011r. powołuje na przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Piotra Wólczyńskiego.

W wyniku przeprowadzonego konkursu Rada Nadzorcza powołuje na Wiceprezesa mgr inż. Sławomira Matulewicza od dnia 01.04.2011r. do 30.09.2011r. (na okres 6 miesięcy, uchwała Nr 25/2011 Rady Nadzorczej z dnia 31.03.2011r.).

Walne Zgromadzenie w wyniku tajnego głosowania w dniu 18.06.2011r. odwołało z funkcji Prezesa Zarządu mgr Stanisława Wójcika powołanego Uchwałą Rady Nadzorczej nr 6/2008 z dnia 22.07.2008r. na podstawie §33 ust.1 pkt.16 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "Gołebiów II"

W dniu 18.06.2011r w związku z kończącą się kadencją Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie odwołuje następujące osoby:
 • Piotr Wólczyński - Przewodniczący
 • Jan Siwiec - Zastępca Przewodniczącego
 • Dorota Marcula - Sekretarz
 • Marek Gadziński - Przewodniczący Komisji G.Z.M.
 • Waldemar Pawelec - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Zbigniew Rychel - Członek
Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 7/2011 na Kadencję trwającą od 18.06.2011r. do 2014r. w wyniku tajnego głosowania dokonała wyboru nowej Rady Nadzorczej w osobach:
 • Boruch Ewa - Przewodnicząca (Uchwała RN nr 45/2011)
 • Pawlak Wiesława - Zastępca Przewodniczącego (Uchwała RN nr 46/2011)
 • Kobiełko Anna - Sekretarz (Uchwała RN nr 47/2011)
 • Pawelec Waldemar - Przewodniczący Komisji G.Z.M. (Uchwała RN nr 48/2011)
 • Popłońska Krystyna - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej (Uchwała RN nr 49/2011)
 • Pomykała Alicja - Członek
 • Tomaszewski Jan - Członek
oraz dwóch zastępców Członków Rady Nadzorczej:
 • Kowalski Jan
 • Marcula Dorota
W wyniku przeprowadzonego konkursu nowa Rada Nadzorcza w dniu 18.07.2011r. Uchwałą nr 53/2011 na podstawie §33 ust.1 pkt.16 Spółdzielni Mieszkaniowej "Gołębiów II" od dnia 22.07.2011r. do 31.12.2011r. powołała na stanowisko Prezesa Pana mgr Janusza Wolaka.

Z dniem 30.09.2011r. ze względu na kończącą się umowę o pracę odszedł ze stanowiska Wiceprezesa Pan mgr inż. Sławomir Matulewicz.

Od dnia 01.10.2011r. do dnia 14.10.2011r. obowiązki Prezesa oraz Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Gołębiów II" pełnił jednoosobowo Pan Prezes mgr Janusz Wolak.

Uchwałą nr 69/2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Gołębiów II" im. Ignacego Paderewskiego w dniu 11.10.2011r. na podstawie §33 ust.1 pkt.16 Spółdzielni Mieszkaniowej "Gołębiów II" w ramach drugiego konkursu, oraz w wyniku tajnego głosowania powołano Panią Wiesławę Pawlak na stanowisko Wiceprezesa Zarządu oraz kierownika Osiedla od dnia 14.10.2011r. do dnia 14.04.2012r.

W dniu 13.10.2011r. Pani Wiesława Pawlak zrzekła się funkcji członka Rady Nadzorczej z zastępcy przewodniczącego. Uchwałą Rady Nadzorczej nr 72/2011 z dnia 13.10.2011r. w wyniku tajnego głosowania powołano na zastępcę Przewodniczącego Pana Jana Tomaszewskiego.

Uchwałą nr 73/2011 Rady Nadzorczej w dniu 13.10.2011r. powołano na członka Rady Nadzorczej z listy rezerwowej Pana Jana Kowalskiego.

W dniu 21.05.2012 rada nadzorcza powołała nowy zarząd w składzie:
 • Karol Sońta - prezes zarządu
 • Paweł Tomaszewski - wiceprezes zarządu
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Gołębiów II" działając na podstawie §21 ust. 1 pkt 16 statutu w wyniku tajnego głosowania dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencję trwająca od 2013 do 2016 roku w składzie:
 • Barwicki Remigiusz
 • KowaIczyk-Czuchryta Alicja
 • Pawelec Waldemar
 • Urbanelis Jolanta
 • Kowalski Jan
 • Popłońska Krystyna
 • Pomykała Alicja
oraz zastępcy:
 • Maniak Urszula
 • Marcula Dorota