Zmiana taryfy dla ciepła od 2023-01-18

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej RADPEC Spółka Akcyjna uprzejmie informuje, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 grudnia 2022 r. nr DRE.WRC.4210.58.2022.158.XVIIzm4.ARy została zatwierdzona zmiana taryfy dla ciepła. Decyzja została ogłoszona w BIULETYNIE BRANŻOWYM ? Ciepło Nr 902 (2162) z dnia 23 grudnia 2022 roku. Od dnia 18 stycznia 2023 r. zmianie ulega część 4.1. Taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 listopada 2021 r. nr DRE.WRC.4210.31.8.2021.158.XVII.ARY.RWY dotycząca cen i stawek opłat. W załączeniu Zmiana taryfy dla ciepła.Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.2022.1967) w rozliczeniach z odbiorcami o których mowa w art. 4 ust. 1 do dnia 30 kwietnia 2023 r. stosowane będą ceny i stawki opłat w wysokości odpowiadającej średniej cenie wytwarzanego ciepła z rekompensatą. W załączeniu cena za zamówioną moc cieplną, cena ciepła oraz cena nośnika ciepła z rekompensatą ustalone na podstawie zatwierdzonej zmiany taryfy zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 15 września 2022 r.

Mając na względzie powyższe oraz fakt, iż od 01.01.2023 roku przestaje obowiązywać Rządowa Tarcza Antyinflacyjna i w związku z tym powraca 23 procentowy podatek VAT, Zarząd Spółdzielni złoży wniosek do Rady Nadzorczej o uaktualnienie obecnie obowiązujących stawek na centralne ogrzewanie i podgrzanie ciepłej wody, uwzględniając w nim wysokość podwyżek przesłanych przez RADPEC oraz wzrost podatku VAT. Po zatwierdzeniu wniosku oraz uchwaleniu nowych stawek otrzymacie Państwo indywidualne informacje o wysokości opłat