slideshow_1 slideshow_2 slideshow_3
1 2 3
PROMOCJA TRWA
JESZCZE TYLKO 2 TYGODNIE
   
Uchwały Rady Nadzorczej

Uchwały Rady Nadzorczej

Za rok 2020:
Nr uchwały W sprawie
19/2020 Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019r
18/2020 Zatwierdzenia jednolitego tekstu Regulaminu zasad windykacji należności z tytułu opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej "Gołębiów II"
17/2020 Zmiany ceny zimnej wody i odprowadzania ścieków
16/2020 Przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności SM za rok 2019
15/2020 Korekty do planu remontów na 2020 rok
14/2020 Akceptacji podmiotu do przeprowadzenia pełnej lustracji w Spółdzielni Mieszkaniowej "Gołębiów II"
13/2020 Zatwierdzenia planu finansowego na 2020 rok
12/2020 Uchwalenia planu oszczędnościowego Spółdzielni Mieszkaniowej "Gołębiów II" im. I. Paderewskiego w Radomiu
11/2020 Przyznania premii kwartalnej dla Prezesa Zarządu.
10/2020 Zmiany wysokości stawki eksploatacji na poszczególne budynki na 2020 rok.
09/2020 Zmiany wysokości opłaty pobieranej  przez Spółdzielnię z tytułu miesięcznych zaliczek na pokrycie kosztów podgrzania centralnie ciepłej wody
08/2020 Zmiany wysokości opłaty pobieranej  przez Spółdzielnię z tytułu miesięcznych zaliczek na pokrycie kosztów energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych.
07/2020 Zmiany wysokości opłaty pobieranej  przez Spółdzielnię z tytułu ponoszonych kosztów ubezpieczenia majątku Spółdzielni.
06/2020 Wprowadzenia wyodrębnionego składnika opłat, ponoszonych przez osoby zobowiązane do wykonywania opłat z tytułu posiadania lokali będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Gołębiów II" w Radomiu - opłaty z tytułu kosztów ponoszonych przez Spółdzielnię z tytułu podatku od nieruchomości dla części wspólnych budynków
05/2020 Zatwierdzenia Zasad i warunków technicznych wymiany grzejników w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Gołębiów II"
04/2020 Zatwierdzenia planu remontów na 2020 r.
03/2020 Sposobu ustalania zaliczek na zimną wodę i podgrzanie
02/2020 Uchwalenia  Regulaminu określającego zasady najmu pomieszczeń wspólnych, wynajmu miejsc pod reklamy i szyldy, oraz budowle nie związane trwale z gruntem w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Gołębiów II”
01/2020 Przyznania premii kwartalnej dla Prezesa Zarządu.


Za rok 2019: 
Nr uchwały W sprawie
 48/2019  Przyznania podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla Prezesa Zarządu.
47/2019  Uchwalenia Regulaminu przetargów oraz wyłaniania wykonawców dla robót, dostaw i usług w Spółdzielni Mieszkaniowej „Gołębiów II”  im. I. Paderewskiego w Radomiu.
46/2019  Ustalenia minimalnej stawki najmu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Paderewskiego 9
45/2019  Zatwierdzenia jednolitego tekstu Regulaminu rozliczania energii elektrycznej w garażach Spółdzielni Mieszkaniowej „Gołębiów II”  im. I. Paderewskiego w Radomiu
44/2019  Uzupełnienia planu remontów na czwarty kwartał 2019 r.
43/2019  Wprowadzenie funduszu remontowego dla lokali użytkowych będących własnością  Spółdzielni Mieszkaniowej „Gołębiów II”  im. I. Paderewskiego w Radomiu
42/2019  Zatwierdzenia załącznika nr 2 do Regulaminu zasad tworzenia i wykorzystania  funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Gołębiów II” im. I. Paderewskiego w Radomiu.
41/2019  Zatwierdzenia zmian w załączniku nr 1 do Regulaminu zasad tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Gołębiów II” im. I. Paderewskiego w Radomiu, oraz zmiany Regulaminu zasad rozliczania kosztów GZM
40/2019  Przyznania premii kwartalnej dla Prezesa Zarządu
39/2019 Zatwierdzenia korekty do planu remontów na czwarty kwartał 2019 r
38/2019  Zatwierdzenia jednolitego tekstu Regulaminu zasad rozliczania mediów w  Spółdzielni Mieszkaniowej „Gołębiów II” im. I. Paderewskiego
37/2019  Zatwierdzenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Gołębiów II” im. I. Paderewskiego.
36/2019  Ustalenia opłat za indywidualne użytkowanie pomieszczeń gospodarczych w zasobach  Spółdzielni Mieszkaniowej „Gołębiów II”  im. I. Paderewskiego w Radomiu
35/2019  Zatwierdzenia Struktury Organizacyjnej w  Spółdzielni Mieszkaniowej „Gołębiów II”  im. I. Paderewskiego w Radomiu
34/2019  Zatwierdzenia jednolitego tekstu Regulaminu Komisji GZM Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Gołębiów II”  im. I. Paderewskiego w Radomiu
33/2019  Zatwierdzenia jednolitego tekstu Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Gołębiów II”  im. I. Paderewskiego w Radomiu
32/2019  Zmiany stawki funduszu remontowego na budynku Paderewskiego 20
31/2019  Zatwierdzenia korekty planu remontów na 2019r
30/2019  Przyznania premii kwartalnej dla Prezesa  Zarządu
29/2019  Wyboru Przewodniczącego i członków Komisji GZM Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Gołębiów II”  im. I. Paderewskiego w Radomiu
28/2019  Wyboru Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Gołębiów II”  im. I. Paderewskiego w Radomiu
27/2019  Wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Gołębiów II”  im. I. Paderewskiego w Radomiu
26/2019  Wyboru z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Gołębiów II”  im. I. Paderewskiego w Radomiu
25/2019  Wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Gołębiów II”  im. I. Paderewskiego w Radomiu
24/2019  Zatwierdzenia zmian do Regulaminu wynagradzania i premiowania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Gołębiów II” im. I. Paderewskiego w Radomiu
23/2019  Zatwierdzenia wysokości zaliczek na ccw i opłaty stałej oraz opłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków zgodnie z wnioskiem Zarządu.
22/2019  Uchwalenia  Regulaminu zasad rozliczania kosztów GZM oraz zasad  gospodarki finansowej
21/2019  Przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok Spółdzielni Mieszkaniowej „Gołębiów II”  im. I. Paderewskiego w Radomiu
20/2019  Przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Gołębiów II”  im. I. Paderewskiego w Radomiu za 2018 rok
19/2019  Wyznaczenia członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Gołębiów II”  im. I. Paderewskiego w Radomiu
18/2019  Zmiany stawki eksploatacji na poszczególne budynki na 2019 rok.
17/2019  Zmiany stawki funduszu remontowego na budynkach Paderewskiego 6, Paderewskiego 8, Paderewskiego 10.
16/2019  Zatwierdzenia planu finansowego na 2019 r
15/2019  Przyjęcia planu oszczędnościowego na 2019r.
14/2019  Przyznania premii kwartalnej dla Prezesa Zarządu
13/2019 Odwołania z funkcji Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Gołębiów II” 
12/2019 Wyznaczenia członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Gołębiów II”  im. I. Paderewskiego w Radomiu
11/2019 Zatwierdzenia załącznika nr 1 do Regulaminu zasad tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Gołębiów II” im. I. Paderewskiego w Radomiu 
10/2019 Powołania na funkcję Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Gołębiów II”.
09/2019 Wyrażenia zgody na zawarcie umowy przez Zarząd Spółdzielni z firmą remontowo budowlaną na ułożenie płytek w budynku Piwnika 1.
08/2019 Zobowiązania do sporządzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Gołębiów II”  za 2018r.
07/2019 Powołania na funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Gołębiów II”  im. I. Paderewskiego w Radomiu
06/2019 Zatwierdzenia tekstu Regulaminu przeprowadzania konkursu na stanowisko Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Gołębiów II” .
05/2019 Zatwierdzenia planu remontów na 2019 r.
04/2019 Zatwierdzenia tekstu Regulaminu zasad windykacji należności z tytułu opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Gołębiów II”  im. I. Paderewskiego w Radomiu
03/2019 Wyrażenia zgody na zawarcie umowy przez Zarząd Spółdzielni z firmą mającą wykonać analitykę kredytów starego portfela
02/2019 Powołania Komisji konkursowej do wyboru kandydatów na stanowisko  Wiceprezesa  Spółdzielni Mieszkaniowej „Gołębiów II”  im. I. Paderewskiego w Radomiu
01/2019 Zatwierdzenia tekstu Regulaminu przeprowadzania konkursu na stanowisko Wiceprezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Gołębiów II” im. I. Paderewskiego w Radomiu
 
 
 

  Za rok 2018:
Nr uchwały W sprawie
40/2018 Wyrażenia zgody na powołanie pełnomocnika Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Gołębiów II” im. I. Paderewskiego w Radomiu.
39/2018 Wyznaczenia Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia  funkcji członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Gołębiów II” im. I. Paderewskiego w Radomiu.
38/2018 Odwołania z funkcji Wiceprezesa Zarządu SM ,,Gołębiów II” im. I. Paderewskiego
 37/2018 Zobowiązania do rozwiązania umowy o pracę  i podjęcie uchwały z dniem 14.12.2018r
 36/2018 Wstrzymania wypłaty premii miesięcznej Prezesowi Zarządu 
 35/2018 Zobowiązania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Gołębiów II”  im. I. Paderewskiego do wypowiedzenia umów na telefony komórkowe.
34/2018 Zatwierdzenia Regulaminu wynagradzania i premiowania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Gołębiów II” im. I. Paderewskiego w Radomiu.
33/2018 Zatwierdzenia Struktury Organizacyjnej oraz Regulaminu Organizacyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Gołębiów II” im. I. Paderewskiego w Radomiu
32/2018 Wyrażenia zgody na zawarcie umowy przez Zarząd Spółdzielni z firmą mającą wykonać analitykę kredytów starego portfela.
31/2018 Zatwierdzenia tekstu ,,Regulaminu Przetargu na Zbycie i Ustanowienie Prawa do Odrębnej Własności Lokali Mieszkalnych i Użytkowych  w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Gołębiów II” im. I. Paderewskiego w Radomiu”
30/2018 Zatwierdzenia tekstu ,,Regulaminu Najmu Lokali Użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Gołębiów II” im. I. Paderewskiego w Radomiu”
29/2018 Zatwierdzenia tekstu ,,Regulaminu Zlecania Robót, Dostaw i Usług poniżej 10 000,00 zł netto w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Gołębiów II” im. I. Paderewskiego w Radomiu”
28/2018 Zatwierdzenia tekstu ,,Regulaminu Pisemnego Przetargu Ofert na Zlecenie Wykonywania Robót, Dostaw i Usług powyżej 10 000,00zł netto w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Gołębiów II” im. I. Paderewskiego w Radomiu”
27/2018 Zatwierdzenia tekstu ,,Regulaminu Tworzenia i Wykorzystywania Funduszu Remontowego  Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Gołębiów II” im. I. Paderewskiego w Radomiu”
26/2018 Zatwierdzenia tekstu ,,Regulaminu zasad rozliczania mediów w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Gołębiów II” im. I. Paderewskiego w Radomiu”
25/2018 Uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powołanie  pełnomocnika Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Gołębiów II” im. I. Paderewskiego w Radomiu
24/2018 Wyboru Przewodniczącego Komisji GZM Rady Nadzorczej  Spółdzielni Mieszkaniowej "Gołębiów II" im. I. Paderewskiego w Radomiu
 23/2018 Wyboru Przewodniczącego  Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej  Spółdzielni Mieszkaniowej "Gołębiów II" im. I. Paderewskiego w Radomiu
22/2018 Wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Gołębiów II" im. I. Paderewskiego w Radomiu
21/2018 Wyboru Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Gołębiów II" im. I. Paderewskiego w Radomiu
20/2018 Wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Gołębiów II" im. I. Paderewskiego w Radomiu
19/2018 Zatwierdzenia tekstu ,, Regulaminu tworzenia i wykorzystywania funduszu remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej "Gołebiów II" w Radomiu
18/2018 Wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania z przeznaczeniem na finansowanie prac towarzyszących  termomodernizacji budynku przy ul. Paderewskiego 12
17/2018 Wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na termomodernizację budynku przy ul. Paderewskiego 12
16/2018 Wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania z przeznaczeniem na finansowanie prac towarzyszących  termomodernizacji budynku przy ul. Paderewskiego 16
15/2018 Wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na termomodernizację budynku przy ul. Paderewskiego 16
14/2018 Wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania  z przeznaczeniem na finansowanie prac towarzyszących  termomodernizacji budynku przy ul. Paderewskiego 18
13/2018 Wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na termomodernizację budynku przy ul. Paderewskiego 18
12/2018 Wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania z przeznaczeniem na finansowanie prac towarzyszących  termomodernizacji budynku przy ul. Paderewskiego 20
11/2018  Wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na termomodernizację budynku przy ul. Paderewskiego 20
10/2018 Wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania z przeznaczeniem na finansowanie prac towarzyszących  termomodernizacji budynku przy ul. Piwnika 1
09/2018 Wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na termomodernizację budynku przy ul. Piwnika 1
08/2018 Upoważnienia członków Rady Nadzorczej do zawarcia umowy o pracę z nowopowołanym Prezesem ZarząduSpółdzielni Mieszkaniowej "Gołębiów II" w Radomiu
07/2018  Powołania na funkcję Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Gołębiów II” w Radomiu.
06/2018 Odwołania z funkcji Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Gołębiów II” w Radomiu.
05/2018 Zatwierdzenia Planu Finansowego na rok 2018
04/2018 Powołania komisji konkursowej na wybór kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Gołębiów II" im. I. Paderewskiego w Radomiu
03/2018 Zatwierdzenia tekstu Regulaminu przeprowadzania konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu w Spółdzielni Mieszkaniowej "Gołębiów II" im. I. Paderewskiego w Radomiu
02/2018  Przyznania jednorazowej premii dla Wiceprezesa Spółdzielni Mieszkaniowej "Gołębiów II" im. I. Paderewskiego.
01/2018 Przyznania jednorazowej premii dla Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej "Gołębiów II" im. I. Paderewskiego.