Uchwały Rady Nadzorczej 2021

Nr uchwałyW sprawie
38/2021Przyznania podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla Prezesa Zarządu.
37/2021Zatwierdzenia zmiany do Regulaminu wynagradzania i premiowania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Gołębiów II” im. I. Paderewskiego w Radomiu.
36/2021Zatwierdzenia zmiany do regulaminu Zasad Rozliczania Mediów Spółdzielni Mieszkaniowej „Gołębiów II” im. I.Paderewskiego w Radomiu.
35/2021 Zmiany wysokości opłaty pobieranej przez Spółdzielnię z tytułu miesięcznych zaliczek na pokrycie kosztów energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania lokali użytkowych.
34/2021Zmiany wysokości opłaty pobieranej przez Spółdzielnię z tytułu miesięcznych zaliczek na pokrycie kosztów energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych.
33/2021Aktualizacji stawek eksploatacji dla zespołu garaży przy ul. Paderewskiego 7a pozostających w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Gołębiów II”.
32/2021Wyrażenia zgody na zawarcie umowy z wolnej ręki.
31/2021Zmiany wysokości zaliczek na pokrycie kosztów zużycia gazu ziemnego dla budynków posiadających zbiorczy system zasilania paliwem gazowym.
30/2021Zmiany do Regulaminu przetargów oraz wyłaniania wykonawców dla robót, dostaw i usług.
29/2021Korekty do planu remontów na 2021r.
28/2021Przyznania premii kwartalnej dla Prezesa Zarządu.
27/2021Zmiany wysokości zaliczek na pokrycie kosztów zużycia gazu ziemnego dla budynków posiadających zbiorczy system zasilania paliwem gazowym.
26/2021Korekty do planu remontów na 2021r.
25/2021Korekty do planu remontów na 2021r.
24/2021Zmiany wysokości opłaty pobieranej prze Spółdzielnię z tytułu dostarczania zimnej wody i odprowadzania ścieków.
23/2021Zmiany wysokości zaliczek na pokrycie kosztów zużycia gazu ziemnego dla budynków posiadających zbiorczy system zasilania paliwem gazowym.
22/2021Zmiany wysokości opłaty pobieranej przez Spółdzielnię z tytułu miesięcznych zaliczek na pokrycie kosztów podgrzania centralnie ciepłej wody.
21/2021Zmiany wysokości opłaty pobieranej przez Spółdzielnię z tytułu miesięcznych zaliczek na pokrycie kosztów energii cieplnej, zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania lokali użytkowych.
20/2021Zmiany wysokości opłaty pobieranej przez Spółdzielnię z tytułu miesięcznych zaliczek na pokrycie kosztów energii cieplnej, zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych.
19/2021Przyjęcia w poczet członków Spółdzielni.
18/2021Przyznania premii kwartalnej dla Prezesa Zarządu.
17/2021Zatwierdzenia jednolitego tekstu Regulaminu przeprowadzania ankiet w Spółdzielni Mieszkaniowej GOŁĘBIÓW II w Radomiu.
16/2021Przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej GOŁĘBIÓW II w Radomiu za rok 2020.
15/2021Zatwierdzenia planu finansowego na rok 2021.
14/2021Uchwalenia planu oszczędnościowego Spółdzielni Mieszkaniowej GOŁĘBIÓW II w Radomiu na rok 2021.
13/2021Przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej GOŁĘBIÓW II w Radomiu za rok 2020.
12/2021Przyznania premii kwartalnej dla Prezesa Zarządu.
11/2021Powołania na członka Komisji Rewizyjnej.
10/2021Rezygnacji z członka Komisji Rewizyjnej.
09/2021Wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej GOŁĘBIÓW II w Radomiu.
08/2021Odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
07/2021Zatwierdzenia zmian w załączniku nr 1 Regulaminu zasad tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej GOŁĘBIÓW II w Radomiu.
06/2021Zatwierdzenia planu remontów na 2021r.
05/2021Zmiany wysokości opłaty pobieranej przez Spółdzielnię z tytułu miesięcznych zaliczek na pokrycie kosztów energii cieplnej, zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania lokali użytkowych.
04/2021Zmiany Regulaminu dot zasad rozliczenia mediów w Spółdzielni Mieszkaniowej GOŁĘBIÓW II w Radomiu.
03/2021Przyznania premii kwartalnej dla Prezesa Zarządu.
02/2021Zmiany wysokości opłaty pobieranej przez Spółdzielnię z tytułu miesięcznych zaliczek na pokrycie kosztów energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych.
01/2021Zmiany wysokości opłaty pobieranej przez Spółdzielnię z tytułu miesięcznych zaliczek na pokrycie kosztów energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych.