RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)informuję, iż:  

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gołębiów II” im. Ignacego Paderewskiego, ul. Paderewskiego 9, 26-600 Radom
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Bartłomiej Kida e-mail:   bodo.radom@gmail.com 
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu  realizowania statutowych działań spółdzielni na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a także Ustawy z dnia 16 września 1983 r. Prawo spółdzielcze oraz Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  9. Pani/Pana osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.