Uchwały Rady Nadzorczej 2020

Nr uchwaływ sprawie
27/2020Ustalenia minimalnej stawki najmu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Paderewskiego 9.
26/2020Zatwierdzenia jednolitego tekstu Regulaminu porządku domowego.
25/2020Przyznania premii kwartalnej dla Prezesa Zarządu.
24/2020Przyjęcia sprawozdania finansowego za 2019 rok.
23/2020Przyjęcia w poczet członków Spółdzielni.
22/2020Zmiany uchwały nr 14/2017 Rady Nadzorczej z dnia 20.09.2017r, w sprawie ustanowienia funduszu celowego na budynku Paderewskiego 9.
21/2020Zmiany do Regulaminu zasad rozliczania mediów.
20/2020Przyznania premii kwartalnej dla Prezesa Zarządu.
19/2020Przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019r.
18/2020Zatwierdzenia jednolitego tekstu Regulaminu zasad windykacji należności z tytułu opłat za użytkowanie lokali.
17/2020Zmiany ceny zimnej wody i odprowadzania ścieków.
16/2020Przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności SM za rok 2019.
15/2020Korekty do planu remontów na 2020 rok.
14/2020Akceptacji podmiotu do przeprowadzenia pełnej lustracji.
13/2020Zatwierdzenia planu finansowego na 2020 rok.
12/2020Uchwalenia planu oszczędnościowego.
11/2020Przyznania premii kwartalnej dla Prezesa Zarządu.
10/2020Zmiany wysokości stawki eksploatacji na poszczególne budynki na 2020 rok.
09/2020Zmiany wysokości opłaty pobieranej przez Spółdzielnię z tytułu miesięcznych zaliczek na pokrycie kosztów podgrzania centralnie ciepłej wody.
08/2020Zmiany wysokości opłaty pobieranej przez Spółdzielnię z tytułu miesięcznych zaliczek na pokrycie kosztów energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych.
07/2020Zmiany wysokości opłaty pobieranej przez Spółdzielnię z tytułu ponoszonych kosztów ubezpieczenia majątku Spółdzielni.
06/2020Wprowadzenia wyodrębnionego składnika opłat, ponoszonych przez osoby zobowiązane do wykonywania opłat z tytułu posiadania lokali będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Gołębiów II” w Radomiu – opłaty z tytułu kosztów ponoszonych przez Spółdzielnię z tytułu podatku od nieruchomości dla części wspólnych budynków.
05/2020Zatwierdzenia zasad i warunków technicznych wymiany grzejników.
04/2020Zatwierdzenia planu remontów na 2020 r.
03/2020Sposobu ustalania zaliczek na zimną wodę i podgrzanie.
02/2020Uchwalenia Regulaminu określającego zasady najmu pomieszczeń wspólnych, wynajmu miejsc pod reklamy i szyldy, oraz budowle nie związane trwale z gruntem.
01/2020Przyznania premii kwartalnej dla Prezesa Zarządu.