Uchwały Rady Nadzorczej-2022

Nr uchwałyW sprawie
40/2022Waloryzacji wynagrodzenia Prezesa Zarządu.
39/2022Zatwierdzenia Regulaminu dostarczania korespondencji do lokali zarządzanych przez Spółdzielnię mieszkaniową „Gołębiów II” w Radomiu oraz ponoszenia kosztów z tym związanych.
38/2022Korekty do planu remontów na 2022 r.
37/2022Przyznania premii kwartalnej dla Prezesa Zarządu.
36/2022Wprowadzenia zmian do Regulaminu Zasad Rozliczania Mediów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Gołębiów II”.
35/2022Zmiany w załączniku nr 1 do Regulaminu Tworzenia i Wykorzystywania Funduszu Remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Gołębiów II”.
34/2022Zmiany wynagrodzenia Prezesa Zarządu.
33/2022Zmiany wysokości opłaty pobieranej przez Spółdzielnię z tytułu miesięcznych zaliczek na pokrycie kosztów energii cieplnej zużywanych na potrzeby centralnego ogrzewania lokali użytkowych.
32/2022Zmiany wysokości opłaty pobieranej przez Spółdzielnię z tytułu miesięcznych zaliczek na pokrycie kosztów energii cieplnej zużywanych na potrzeby centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych.
31/2022Zmiany stawek funduszu remontowego.
30/2022Zmiany wysokości stawki eksploatacji na poszczególne budynki.
29/2022Przyjęcia zasad postępowania przy załatwianiu spraw związanych z zadłużeniami z tytułu kredytów „starego portfela”.
28/2022Zatwierdzenia zmiany do Regulaminu wynagradzania i premiowania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Gołębiów II”.
27/2022Zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Gołębiów II”.
26/2022Zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Gołębiów II”.
25/2022Przyjęcia w poczet członków Spółdzielni.
24/2022Korekty do planu remontów na 2022r.
23/2022Ustalenia minimalnej stawki najmu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Paderewskiego 9.
22/2022Przyznania premii kwartalnej dla Prezesa Zarządu.
21/2022Wyboru Przewodniczącego i zastępcy oraz członka Komisji GZM  Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Gołębiów II”
20/2022Wyboru Przewodniczącego i zastępcy oraz członka Komisji Rewizyjnej  Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Gołębiów II”.
19/2022Wyboru Sekretarza  Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Gołębiów II”.
18/2022 Wyboru zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Gołębiów II”.
17/2022Wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Gołębiów II”.
16/2022Zmiany wysokości opłaty pobieranej przez Spółdzielnię z tytułu miesięcznych zaliczek na pokrycie kosztów centralnie ciepłej wody.
15/2022Zmiany wysokości opłaty pobieranej przez Spółdzielnię z tytułu miesięcznych zaliczek na pokrycie kosztów energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania lokali użytkowych.
14/2022Zmiany wysokości opłaty pobieranej przez Spółdzielnię z tytułu miesięcznych zaliczek na pokrycie kosztów energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych.
13/2022Przyjęcia w poczet Spółdzielni.
12/2022Zmiany stawek funduszu remontowego.
11/2022Zmiany stawek funduszu remontowego na budynku Paderewskiego 22C.
10/2022Korekty do planu remontów na 2022r.
09/2022Przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej GOŁĘBIÓW II za rok 2021.
08/2022Przyjęcia w poczet członków Spółdzielni.
07/2022Przyznania premii kwartalnej dla Prezesa Zarządu.
06/2022Przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej GOŁĘBIÓW II za 2021rok.
05/2022Nowe miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
04/2022Zatwierdzenia planu finansowego na 2022r.
03/2022Przyjęcia planu oszczędnościowego na 2022r.
02/2022Zatwierdzenia planu remontów na 2022r.
01/2022Przyznania premii kwartalnej dla Prezesa Zarządu.